Our 2018 Trips:

Maratona and Stelvio
Tour of Andalusia
Colorado Rocky Mountains